เช็ค13 สิทธิ สวัสดิการผู้สูงอายุ ได้สวัสดิการอะไรบ้าง

ัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว โดยจะมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปกว่า 13 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ  ทางภาครัฐได้จัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุไว้ให้แล้ว มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

13 สวัสดิการสำหรับผู้สูงอาย 

1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายแบบขั้นบันได 

อายุ 60-69 ปีได้รับ 600 บาท/เดือน  

อายุ 70-79 ปีได้รับ 700 บาท/เดือน  

อายุ 80-89 ปีได้รับ 800 บาท/เดือน  

อายุ 90 ปีขึ้นไปได้รับ 1,000 บาท/เดือน 

2.การลดหย่อนค่าโดยสาร  

ส่วนลดค่าโดยสาร 50% สำหรับ ขสมก. เรือโดยสาร และรถไฟฟ้า MRT ส่วนรถไฟฟ้า BTS และแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ให้บัตรโดยสารผู้สูงอายุลด 50% 

3.ลดหย่อนภาษี  

บุตรที่เลี้ยงดูบิดามารดา ยื่นขอลดหย่อนภาษีได้ 30,000 บาท ต่อผู้สูงอายุ 1 คน 

4.ปรับสภาพที่อยู่อาศัย  

ซ่อมแซม ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยสะดวงให้เหมาะสม ปลอดภัย ในอัตราเหมาจ่าย 22,500 บาท หรือ 40,000 บาท โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีฐานะยากจน หรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ  

5.กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ  

รายบุคคลได้วงเงินไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน รายกลุ่มไม่น้อยกว่า 5 คน ได้วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท แต่จะต้องมีผู้ค้ำประกัน  

6.สิทธิทางอาชีพ  

สามารถขอข้อมูล คำปรึกษาการรับสมัครงาน และฝึกอาชีพ ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด 

7.ด้านการบริการสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวก  

จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารในพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ เช่น ลิฟต์ ราวบันได ทางลาด ที่จอดรถ และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล 

8.สิทธิทางการศึกษา  

โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. พัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ตลอดชีวิต และสอดคล้องกับความต้องการ ทำให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 

9.สิทธิทางการแพทย์และสาธารณสุข สถานพยาบาลของรัฐ 

ได้รับบริการผ่านช่องทางพิเศษ เพื่อให้เกิดความสะดวก  

10.สิทธิการช่วยเหลือทางกฎหมาย  

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างทนาย ค่าธรรมเนียมขึ้นศาล ค่าวางเงินประกันปล่อยตัวชั่วคราว เป็นต้น 

11.ยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ  

อาทิ พิพิธภัณฑ์ อุทยานแห่งชาติ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น 

12.สิทธิการมีส่วนร่วมในกิจการสังคม 

อาทิ สนามกีฬา ศูนย์สุขภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ศูนย์กีฬาในร่มได้รับส่วนลด 50% 

13.ผู้สูงอายุที่ยากจน  

ได้รับเงินไม่เกินวงเงินครั้งละ 3,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้งต่อคนต่อปี และเมื่อมีการเสียชีวิต สามารถยื่นขอรับเงินจัดการศพรายละไม่เกิน 3,000 บาท สามารถยื่นความประสงค์ได้ที่สำนักงานเขต หรือ อบต. หรือเทศบาล ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ออกใบมรณบัตร 

ทางภาครัฐได้เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สูงอายุในหลายๆด้าน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้โดยตรงกรมกิจการผู้สูงอายุ (02-6424336) หรือเข้าไปที่เว็บไซด์ www.dop.go.th